• வாயில் பக்கம், Headlines
 • டி.வா வாராந்தரி, குறிப்புரை
 • தொகுப்புகள், தொகுப்பு மேலாண்மை
 • Glossary, FAQ, Mobile Site
 • தேடு, Sitemap
 • முதன்மை விநியோகங்கள்
 • விநியோகம் வழங்கவும்
 • எதிர் வரும் வெளியீடுகள்
 • டிஸ்ட்ரோவாட்ச் பற்றி
 • பக்க தொடர்பு படிநிலை
 • விளம்பரப்படுத்த
 • Torrent Downloads

Extended Lifecycle Support for Ubuntu 18.04 - TuxCare

AlmaCare | AlmaLinux Commercial Support Services


Copyright (C) 2001 - 2024 Atea Ataroa Limited. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Privacy policy. Change privacy settings.
DistroWatch.com is hosted at Copenhagen.

தொடர்பு கொள்க, திருத்தங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள்: Jesse Smith

Tips: bc1qxes3k2wq3uqzr074tkwwjmwfe63z70gwzfu4lx
lnurl1dp68gurn8ghj7ampd3kx2ar0veekzar0wd5xjtnrdakj7tnhv4kxctttdehhwm30d3h82unvwqhhxarpw3jkc7tzw4ex6cfexyfua2nr
86fA3qPTeQtNb2k1vLwEQaAp3XxkvvvXt69gSG5LGunXXikK9koPWZaRQgfFPBPWhMgXjPjccy9LA9xRFchPWQAnPvxh5Le
0x969CD4E778C7b6549A2B00e34114e0168c86A542
PayPal.me/distrowPatreon.com/distrowatch